Syýahatçylygyň hukuk taýdan dolandyrylyşy (1,5 ýyl)

Image description

“Syýahatçylygyň hukuk taýdan dolandyrylyşy” hünäri boýunça bilim alýan ýaşlar, kärhanalarda we guramalarda gelip gowşan resminamalary öz ugry boýunça seljermeleri geçirmegi, hukuk meselelerini ýüze çykaryp, olary anyklamak endiklerini kemala getirmek bilen hünär işinde ulanylýan resmi kagyzlary resmileşdirmegi, tehnologiýanyň soňky gazananlaryndan baş çykarýan, daşary ýurt dillerine hünäri boýunça başlangyç bilimleri öwrenýän, iş dolandyrylyşynyň öňde baryjy görnüşlerini, usullaryny we işiň ýerine ýetirilişiniň, kabul edilişiniň kämil usulyýetini işlemekde  Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we beýleki resmi düzgünnamalara salgylanyp degişli wezipelerde işlemeklige niýetlenendir.